ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທ່ານຫວ່າງແລ້ວ, ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໃນບັນຊີເພື່ອສົ່ງ ຄຳ ຂໍ

ກັບໄປທີ່ຮ້ານຄ້າ