ဟူနန်မြို့ရှိလမ်းတစ်လမ်းမီးများတွင်အားလုံးနေရောင်ခြည်သုံးကိရိယာ