Đèn đường LED năng lượng mặt trời chia cho dự án khu vực nông thôn Lào